Achtergrond

Evaluatie-instrument voor coachtrajecten

De NOBCO Coaching Monitor geeft antwoord op vragen over rendement en effectiviteit van individuele coachtrajecten.

Ruim drie jaar geleden is de NOBCO gestart met het project ‘Coaching Outcome Monitor’ om een instrument te ontwikkelen waarmee coaches, cliënten en opdrachtgevers meer inzicht krijgen in de effectiviteit van coachtrajecten. De huidige Coaching Monitor is vergelijkbaar met de ROM-instrumenten (Routine Outcome Monitor) uit de geestelijke gezondheidszorg.

Kwaliteitsborging voor opdrachtgevers

De Coaching Monitor biedt aan inkopers van coaching meer zekerheid over de kwaliteit van de ingehuurde coach en het rendement van een coachtraject. De Monitor maakt de effectiviteit van individuele coachtrajecten zichtbaar. Dit wordt op verschillende manieren gedaan:

  • Monitoren van een individueel coachtraject: de coach kan met de Coaching Monitor het coachtraject monitoren en indien gewenst direct bijsturen. Hierbij wordt zowel de ontwikkeling van de werkrelatie als de inhoudelijke voortgang -op basis van vastgestelde doelen- van de coaching in kaart gebracht.
  • Meten en rapporteren van het eindresultaat van een individueel coachtraject: de door de cliënt en coach overeengekomen doelstellingen worden in de startfase van de coaching door de coach gekoppeld aan (gevalideerde) vragenlijsten. Gedurende het traject en na afronding van het traject worden de doelstellingen en vragenlijsten opnieuw afgenomen bij de cliënt. Op basis van de afgenomen vragenlijsten wordt het resultaat berekend en in de vorm van een visuele rapportage gegenereerd.
  • Het betrekken van relevante stakeholders via 360-graden feedback en peer-evaluaties. Hierdoor wordt niet enkel de mening van de cliënt en coach in kaart gebracht maar ook die van andere (betrokken) personen (bijvoorbeeld: referenten, collega’s, teamleden, direct reports, medewerkers, cliënten, klanten, familieleden, vrienden en andere derden).

Daarnaast wil de NOBCO met de Coaching Monitor bijdragen aan de verdere professionalisering van het coachvak. De Coaching Monitor functioneert daarom tevens als:

  • Leerinstrument voor professionals: de evaluaties van zowel de cliënt als de coach worden teruggekoppeld in een overzichtelijke omgeving. De coach bouwt hiermee een portfolio op dat (meer) inzicht geeft in de eigen werkwijze en de mogelijkheden om zich verder te bekwamen als professionele coach.
  • Onderzoeksinstrument: de ingevulde vragenlijsten worden geanonimiseerd gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek naar de werkzame ingrediënten van coaching, het verzamelen van branche-informatie en benchmarking.

Opzet Coaching Monitor

De Coaching Monitor bestaat uit een online programma waarmee een coach op vier verschillende momenten tijdens en na afloop van een coachtraject vragenlijsten verzendt naar de cliënt en eventuele 'peers' (referenten). De cliënt (en 'peers') kan (kunnen) de vragenlijst online invullen, waarna de gegevens beveiligd verzonden worden naar de Coaching Monitor. De antwoorden van de cliënt (en 'peers') worden geautomatiseerd geanalyseerd en de resultaten worden teruggekoppeld aan de coach. Hierbij wordt tevens een grafische weergave gegenereerd van de intake, tussen-, eind- en nameting, zodat het resultaat van de coaching in één oogopslag zichtbaar wordt gemaakt. Deze resultaten kunnen in de vorm van rapportages worden overlegd aan de cliënt en indien van toepassing aan eventuele opdrachtgevers na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Daarnaast vraagt de Coaching Monitor informatie aan coach, cliënt en 'peers' ten behoeve van scholingsdoeleinden, wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen van branche-informatie.

Vragenlijsten

Binnen de Coaching Monitor wordt gebruik gemaakt van verschillende cliëntgerelateerde vragen:

  1. Vragen over de cliënt als persoon: dit zijn vragen over demografische gegevens, persoonlijke kenmerken, motivatie en verwachtingen ten aanzien van de coaching.
  2. Persoonlijke doelstellingen van de cliënt: hiermee worden de doelen van de cliënt in kaart gebracht. Deze doelen kunnen tijdens het coachtraject worden bijgesteld, komen te vervallen of worden aangevuld. Naast doelbeschrijving worden de doelen gekwantificeerd via gesloten vragen.
  3. Thema-gerelateerde vragen: dit zijn vragen uit (wetenschappelijk) gestandaardiseerde vragenlijsten die een bepaald concept of thematiek in kaart brengen. De coach kan in de rapportges een selectie maken uit diverse thema’s die relevant zijn in het kader van de persoonlijke doelstellingen van de cliënt (b.v. kwaliteit van leven, leiderschapskwaliteiten, gespreksvaardigheden etc.). In de huidige versie ligt de focus op het thema: ‘welzijn/well-being’. In een volgende versie zullen meerdere thema’s worden toegevoegd aan de Monitor.
  4. Evaluatievragen: met deze vragen wordt de mening van de cliënt in kaart gebracht over het coachtraject, de rol van de coach en zijn eigen rol.

Lees hier meer over: Model en meetinstrumenten.

Beschikbaarheid en beveiliging

De Coaching Monitor is een geheel web based instrument. Dat wil zeggen dat het instrument via een computer, tablet of smart phone met een internetverbinding 24 uur per dag, 7 dagen per week te benaderen en te gebruiken is. Er is geen speciale apparatuur of aanvullende software nodig. Bij de ontwikkeling van het instrument is uiterste zorg besteed aan beveiliging en privacy, zonder afbreuk te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

Lees hier meer over gebruik van de Coaching Monitor: Privacy statement.

Organisatie

De Coaching Monitor is ontwikkeld in samenwerking met een groot aantal coaches -zowel NOBCO beroepscoaches als niet aangesloten coaches-, wetenschappers en web developers. Het instrument is onderdeel van het online NOBCO ‘Kenniscentrum voor Coaching’ en valt daarmee binnen de verantwoordelijkheid van bestuurslid David Brode (bestuursportefeuille ‘Onderzoek & Benchmark’). Bestuurslid David Brode wordt geadviseerd door de NOBCO Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO). De CWO bestaat uit dr. Rendel de Jong, Eddy de Waart (Voorzitter), dr. Johan Lataster, drs. Lara Solms. Technische ondersteuning, onderhoud en beheer wordt geleverd door BaseMotive. Administratieve ondersteuning wordt geboden door het NOBCO secretariaat en Coordinator Onderzoek Charlotte van Oossanen.