Meetinstrumenten

Model en meetinstrumenten

Binnen de Coaching Monitor wordt gebruikt gemaakt van een breed scala aan vragen. Meetmomenten zijn bijvoorbeeld tijdens de intake, een tussenevaluatie, de eindevaluatie en een aantal maanden na afloop. Per meetmoment wordt een reeks vragen ingezet. Een deel van deze vragen is gestandaardiseerd. Dat wil zeggen dat deze vragen bij elke cliënt in de Monitor worden afgenomen. Daarnaast kan de coach per cliënt kiezen uit een aantal thema-gerelateerde vragen. Het is niet mogelijk om zelf vragen toe te voegen aan de Coaching Monitor. Wel kan de coach een vragenlijst personaliseren door de cliënt zelf één of meerdere doelstellingen te laten formuleren en te laten scoren op een 10-puntenschaal.

De Coaching Monitor volgt per meetmoment een vaste procedure met voorgeselecteerde vragenlijsten. Bij de samenstelling van de vragenlijsten is gebruik gemaakt van onderstaand model.

Meetinstrumenten

Dit model geeft globaal weer welke factoren een rol spelen in het coachtraject. Dit model is gebaseerd op onderzoek naar effectiviteit van psychotherapie, aangevuld met recente kennis over de werkzame ingrediënten van coaching. Het gaat hier om (A) factoren die te maken hebben met de coach (persoonskenmerken, achtergrondvariabelen en coachingsmethode), (B) factoren die te maken hebben met de cliënt (persoonskenmerken, achtergrondvariabelen, verwachtingen ten aanzien van de coachsessie en het type coachvraag), (C) de werkrelatie tussen coach en cliënt, (D), de eindresultaten van de coaching en (E) -optioneel- evaluatie door sponsor en peers (360-graden feedback).

Korte beschrijving per onderdeel:

Onderdeel A) Persoonskenmerken, achtergrondvariabelen en werkwijze coach 
De vragenlijst over de kenmerken van de coach betreft o.a. geslacht, leeftijd, persoonlijkheid, ervaring, opleiding en de manier van werken. Dit onderdeel wordt door de coach eenmalig ingevuld bij ingebruikname van de Coaching Monitor. Deze gegevens worden gebruikt om branche-informatie te verzamelen voor benchmarking (vergelijking tussen coaches die gebruik maken van de Coaching Monitor) en wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van deze vragenlijst worden teruggekoppeld aan de coach.

Onderdeel B1) Persoonskenmerken + achtergrondvariabelen cliënt
De vragenlijst over de kenmerken van de cliënt betreft o.a. geslacht, leeftijd en persoonlijkheid. Tevens worden hier gegevens in kaart gebracht over de persoonlijke (werk)situatie van de cliënt. Dit onderdeel wordt eenmalig ingevuld door de cliënt.

Onderdeel B2) Motivatie en verwachtingen van de cliënt 
Deze vragenlijst gaat over de verwachtingen en motivatie van de cliënt ten aanzien van de coaching. Dit onderdeel wordt slechts eenmalig ingevuld door de cliënt.

Onderdeel B3) Coachvraag (doelstellingen)
Met deze vragenlijst wordt de coachvraag in kaart gebracht. De coachvraag wordt geoperationaliseerd in concrete doelen. Deze doelen worden zowel kwalitatief beschreven als op een 10-puntenschaal gekwantificeerd. Deze vragenlijst wordt (in aangepaste vorm) op alle meetmomenten afgenomen tijdens het coachtraject (zie ook onderdeel D1). De geformuleerde doelstellingen plus de scores worden in de volgende meetmomenten automatisch gecommuniceerd aan de cliënt. De beschreven doelen zijn flexibel aan te passen tijdens het coachtraject: de cliënt kan deze handhaven, aanpassen of laten vervallen.

Onderdeel C) Samenwerking tussen cliënt en coach: de coachrelatie
Met deze vragenlijst wordt in kaart gebracht hoe de cliënt de coachrelatie ervaart. De vragenlijst wordt meerdere malen afgenomen gedurende het coachtraject. Aan de hand van de resultaten kan de coach bijsturen.

Onderdeel D1) Resultaat op basis van coachvraag (koppeling met onderdeel B3) 
In hoeverre is de coachvraag beantwoord en zijn de doelstellingen behaald? Ook is het mogelijk om doelstellingen bij te stellen, te laten vervallen en nieuwe te formuleren.

Onderdeel D2) Resultaat op basis van thematiek (uitkomstmaten)
Naast de persoonlijke doelstellingen wordt gebruik gemaakt van themagerelateerde vragenlijsten die in het verlengde liggen van de doelstellingen. Het gaat hier om (wetenschappelijk) gestandaardiseerde vragenlijsten die een bepaald concept/ thematiek in kaart brengen (bijv. kwaliteit van leven, leiderschapskwaliteiten, gespreksvaardigheden, etc.). De coach kan een selectie maken uit diverse thema’s die relevant zijn in het kader van de persoonlijke doelstellingen van de cliënt. Het bevragen van thema’s (concepten, constructen) kan reeds uitgevoerd worden bij het bepalen van de coachvraag (onderdeel B3) of kan los bevraagd worden aan het begin (intake/nulmeting) en na afronding van het coachtraject. Tijdens de pilotfase ligt de focus op het thema: ‘welzijn/well-being’. In een volgende versie zullen meerdere thema’s worden toegevoegd aan de Monitor.

Onderdeel D3) Evaluatie door coach 
Het gaat hier om een korte vragenlijst die ingevuld wordt door de coach. Naast de ervaringen van de coach kunnen hier enkele kenmerken van het coachtraject worden ingevuld. Voorbeeld van deze kenmerken zijn: tijdsduur traject, aantal contactmomenten, gehanteerde methodiek, etc.

Onderdeel E) Evaluatie door sponsor en peers (360-graden feedback) - optioneel
Het gaat hier om vragenlijsten waarmee derden bij de evaluatie betrokken kunnen worden, zoals een opdrachtgever (sponsor), referenten, collega’s, teamleden, medewerkers (direct reports), cliënten, klanten en/of familieleden. Met deze functie wordt niet enkel de mening van de cliënt en coach in kaart gebracht maar ook die van andere relevante personen.